Όροι χρήσης και πολιτική προστασίας δεδομένων

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩN ΤΗΣ WALLDONE

Οι διαδικτυακοί τόποι walldone.gr και i-done.gr ανήκουν στην εταιρεία WALLDONE. Το περιεχόμενο των ανωτέρω ιστοτόπων αποτελεί παραγωγή και ιδιοκτησία της WALLDONE εκτός από τις περιπτώσεις όπου επισημαίνεται ρητώς η όποια άλλη προέλευση του περιεχομένου.

Η WALLDONE διατηρεί και προσφέρει προς χρήση το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών της τόπων σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης και πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά και να τους αποδεχθεί πριν προβεί σε επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων, των ηλεκτρονικών εφαρμογών και πληροφοριών των διαδικτυακών τόπων της WALLDONE. Η πλοήγηση και παραμονή στους παρόντες ιστότοπους προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης και πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων των διαδικτυακών τόπων της WALLDONE, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η χρήση των διαδικτυακών τόπων της WALLDONE πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτών των διαδικτυακών τόπων υποχρεούται να τους χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτών των διαδικτυακών τόπων πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία τους και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των διαδικτυακών τόπων της WALLDONE προς τους πολίτες.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των παρόντων διαδικτυακών τόπων καθώς και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων από τους παρόντες διαδικτυακούς τόπους αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της WALLDONE και του επισκέπτη/χρήστη ιστοσελίδων και εφαρμογών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. 

Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων δε λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στους παρόντες διαδικτυακούς τόπους οι παραπάνω όροι χρήσης και η πολιτική προστασίας δεδομένων τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Η WALLDONE διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών της τόπων, καθώς και τους όρους χρήσης αυτών, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτών των διαδικτυακών τόπων, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το συνολικό περιεχόμενο των παρόντων διαδικτυακών τόπων και οι δημοσιεύσεις στο σύνολό τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της WALLDONE και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγχρόνως όλο το περιεχόμενο των παρόντων διαδικτυακών τόπων διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές(CC BY-NC-ND 4.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Σύμφωνα με αυτή δεν επιτρέπεται από τρίτους η ολική ή μερική αντιγραφή του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων  της WALLDONE για κερδοσκοπική χρήση, η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου για προσωπική ή δημόσια εμπορική χρήση. Σε περιπτώσεις μη κερδοσκοπικής ή μη εμπορικής χρήσης από τρίτους αρκεί να γίνεται μια αναφορά των URL της WALLDONE. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται η ρητή και έγγραφη άδεια της WALLDONE. Περιεχόμενο το οποίο έχει προσδιοριστεί ρητά ως ιδιοκτησία τρίτων και δεν ανήκει στην WALLDONE δεν καλύπτεται από την παρούσα άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του περιεχομένου αυτού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.

 

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)

Οι παρόντες διαδικτυακοί τόποι ενδέχεται να περιέχουν παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη/επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση από την WALLDONE των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχομένου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης των διαδικτυακών τόπων της WALLDONE αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τους διαδικτυακούς τόπους της WALLDONE και υπόκειται στους όρους χρήσης και πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων των διαδικτυακών τόπων τρίτων.

Επίσης η WALLDONE δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπερσυνδέσεις σε τρίτους διαδικτυακούς τόπους θα είναι διαθέσιμες κάθε στιγμή ούτε μπορεί να ελέγξει την ανανέωση του περιεχομένου τους.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που εμπεριέχεται στους διαδικτυακούς τόπους της WALLDONE παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται». Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επίκαιρες και σε υψηλή διαθεσιμότητα, η WALLDONE δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η WALLDONE δε φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε (θετική, ειδική ή αποθετική) ζημία του χρήστη/επισκέπτη των διαδικτυακών της τόπων.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ

Δεδομένης της μορφής του διαδικτύου η WALLDONE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ως εκ τούτου η WALLDONE δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας των διαδικτυακών της τόπων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για οποιαδήποτε μορφή ζημίας προκληθεί στον χρήστη από αυτήν τη διακοπή και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη/επισκέπτη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση των παρόντων διαδικτυακών τόπων.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες/επισκέπτες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο διαδίκτυο.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Κάθε είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες συλλέγονται από τους διαδικτυακούς τόπους walldone.gr και i-done.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που ζητάτε από εμάς και εμπίπτουν στις δραστηριότητες της εταιρείας μας.

Κάθε είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες συλλέγονται από τους διαδικτυακούς τόπους walldone.gr και i-done.gr σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Επίσης εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που διαβιβάσουμε πληροφορίες που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργαζόμενους επαγγελματίες ή συνεργαζόμενες εταιρείες προκειμένου να μας συνδράμουν στην παροχή υπηρεσιών που ζητήσατε από εμάς. Αυτές οι πληροφορίες σε καμία περίπτωση δεν αφορούν το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε δώσει, αλλά μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για την διεκπεραίωση της εργασίας που έχετε αιτηθεί, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση του ακινήτου σας. Η WALLDONE ζητά πάντα από τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες/εταιρείες να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών που έχετε αιτηθεί. Παρ’ όλα αυτά η WALLDONE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες/εταιρείες. Ως εκ τούτου αναγνωρίζετε ότι η WALLDONE δε φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες/εταιρείες και δεν οφείλει καμία αποζημίωση σε περίπτωση που κάποιος συνεργαζόμενος επαγγελματίας/εταιρεία τα χρησιμοποιήσει για διαφορετικούς σκοπούς από την παροχή υπηρεσιών προς εσάς, τα δημοσιοποιήσει ή τα κοινοποιήσει σε τρίτους χωρίς την άδειά σας.  

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από τους διαδικτυακούς τόπους walldone.gr και i-done.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης απορρήτου και συμμορφώνεται  με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679  σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει σήμερα.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και το χτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας αποτελεί μέγιστη αρχή της WALLDONE. Στο πλαίσιο αυτό σας αναφέρουμε ρητώς την πολιτική που ακολουθούμε, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά την επίσκεψή σας στους ιστότοπους μας και κατά την χρήση των ηλεκτρονικών μας εφαρμογών από εσάς.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της WALLDONE ή χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές μας εφαρμογές από τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο, λαμβάνουμε πληροφορίες που αφορούν την περιήγησή σας, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη διεύθυνση IP ή τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε. Αυτές οι πληροφορίες είναι ανώνυμες και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν και δεν εμπεριέχουν προσωπικά σας στοιχεία.

Κάθε φορά που κάνετε χρήση των ηλεκτρονικών μας εφαρμογών σας ζητούνται προσωπικές πληροφορίες σχετικά με την ακίνητη περιουσία σας, το ατομικό ή οικογενειακό σας εισόδημα και την οικογενειακή σας κατάσταση. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν ανώνυμες και δεν μπορούν να συνδεθούν με το πρόσωπό σας. Η σύνδεση με το πρόσωπό σας μέχρι εδώ δεν είναι εφικτή, διότι κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, δε σας ζητούνται προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, ΑΦΜ, ΑΔΤ ή ΑΜΚΑ, με αποτέλεσμα οι πληροφορίες που εισηγάγατε στις ηλεκτρονικές μας εφαρμογές και σχετίζονταν με την ακίνητη περιουσία, το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και με την οικογενειακή κατάσταση σας, παραμένουν ανώνυμες και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ταυτιστούν με εσάς. Κατά την έξοδό σας από τις ηλεκτρονικές μας εφαρμογές διατηρούνται και αποθηκεύονται ανώνυμα για στατιστικούς και μόνο λόγους.

Στην περίπτωση που επιλέγετε να αιτηθείτε δια ζώσης ή διαδικτυακό ραντεβού μέσω των ηλεκτρονικών μας εφαρμογών, με εκπρόσωπο της εταιρείας μας, σας ζητούνται προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, Δήμος στον οποίο ανήκει το ακίνητό σας, τετραγωνικά ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που βρίσκονται στη φόρμα του ραντεβού αλλά και όλες οι προηγούμενες προσωπικές πληροφορίες που έχετε εισαγάγει κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών μας εφαρμογών, σχετικά με την ακίνητη περιουσία σας, το ατομικό ή οικογενειακό σας εισόδημα και την οικογενειακή σας κατάσταση, διασυνδέονται αυτόματα και ταυτίζονται από εκεί και πέρα με το πρόσωπό σας. Θεωρούνται πλέον ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και προστατεύονται από την σχετική νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, με την οποία και συμμορφώνεται η WALLDONE.

Η συλλογή ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων γίνεται μόνο μετά από την έγκριση και τη συναίνεση που μας παρέχετε με δήλωσή σας, για χρήση και αποθήκευσή τους από την εταιρεία WALLDONE.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε με τη συγκατάθεσή σας, για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για να σας προσφέρουμε αποτελεσματικά τις υπηρεσίες μας, για τις οποίες επισκεφθήκατε τους διαδικτυακούς τόπους walldone.gr ή i-done.gr. Δε συλλέγουμε, δε χρησιμοποιούμε ούτε επεξεργαζόμαστε άλλα προσωπικά σας δεδομένα για τα οποία δε μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με τη συγκατάθεσή σας, αποθηκεύονται και παραμένουν στη διάθεση της WALLDONE για 12 μήνες, μόνο εφόσον αιτηθείτε ραντεβού μέσω των ηλεκτρονικών μας εφαρμογών, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε και εμπίπτουν στις δραστηριότητες της εταιρείας μας.

 Έχετε δικαίωμα να επιβεβαιώσετε εάν και κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, σε καταφατική απάντηση, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά και να λάβετε σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία τους. Επίσης μπορείτε πάντοτε να διαγράψετε, διορθώσετε ή τροποποιήσετε τις πληροφορίες που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα ή να άρετε την άδεια χρήσης τους από εμάς, στέλνοντας ένα email στο info@walldone.gr.

Δε συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από χρήστες/επισκέπτες των ιστοτόπων και των εφαρμογών μας που είναι κάτω από 15 ετών. Οι διαδικτυακοί τόποι walldone.gr και i-done.gr δεν απευθύνονται σε ανήλικους και η WALLDONE δεν επιθυμεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανήλικων χρηστών/επισκεπτών των ιστοτόπων της. Επειδή όμως είναι αδύνατο να διασταυρώνουμε την ηλικία των χρηστών/επισκεπτών των ιστοτόπων μας, οι γονείς/κηδεμόνες ανήλικων, αν διαπιστώσουν μη εγκεκριμένη κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από τα ανήλικα τέκνα τους, μπορούν να ενημερώνουν τη WALLDONE στέλνοντας σχετικό  email στο info@walldone.gr. Σε αυτή την περίπτωση η WALLDONE δεσμεύεται να διαγράψει άμεσα τα προσωπικά δεδομένα που εισήγαγαν οι ανήλικοι χρήστες/επισκέπτες των ιστοτόπων της.

Στους ιστότοπους και στις ηλεκτρονικές μας εφαρμογές χρησιμοποιούμε cookies μόνον για να συγκεντρώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να παρέχουμε το σύνολο των υπηρεσιών μας σε εσάς, σε συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της ΕΕ για τα cookies, όπως ισχύει κι έχει τεθεί σε εφαρμογή και σε συμμόρφωση προς τις προβλέψεις του GDPR. Μας παρέχετε πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τη συγκατάθεσή σας για μια τέτοια χρήση, σημειώνοντας τη σχετική επιλογή στη σελίδα “ειδοποίηση cookies” ή σε αναδυόμενο παράθυρο. Τα cookies που χρησιμοποιούμε διατηρούν σε κάθε περίπτωση την ανωνυμία σας.

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων παραμένει έγκυρη και σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας της WALLDONE και επακόλουθης διαβίβασης των πληροφοριών που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα στον νέο ιδιοκτήτη.

Διατηρούμε το δικαίωμά μας να αλλάζουμε τους όρους της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, με προηγούμενη κοινοποίηση προς εσάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε κοινοποιήσει, με βάση τις δυνατότητες που παρέχει το εν ισχύ νομικό πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ζητείται εκ νέου η παραχώρηση της σχετικής συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία διατηρούμε ή/και επεξεργαζόμαστε.

Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων των βάσεων δεδομένων των ιστοτόπων μας ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους επεξεργασίας δεδομένων εντός 72 ωρών από την παραβίαση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των διαδικτυακών τόπων της WALLDONE καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά o ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR)). Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο