Athens Business
Green Toolkit

Βρες απαντήσεις για τη νέα δράση ΕΣΠΑ στον Δήμο Αθηναίων

Μάθε τι ποσοστό επιχορήγησης δικαιούσαι

0$

Κατέβασμα δικαιολογητικών...

Map

Δες αν η επιχείρησή σου βρίσκεται εντός της περιοχής παρέμβασης

map

(debug)

Πρέπει να επιλέξεις κάτι για να συνεχίσεις

Επόμενο βήμα

KAD

Ποιος είναι ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επιχείρησής σου;

(debug)

Πρέπει να επιλέξεις κάτι για να συνεχίσεις

Επόμενο βήμα

Nomiki Morfi

Ποια είναι η νομική μορφή της επιχείρησης;

Πρέπει να επιλέξεις κάτι για να συνεχίσεις

Επόμενο βήμα

Defterevouses proipotheseis

Λοιπές προϋποθέσεις

• Να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια

• Να δηλώσει ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά περιοχή παρέμβασης της δράσης

Διευκρινίζεται ότι ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι η έδρα της επιχείρησης ή/και υποκατάστημα αυτής, εφόσον το σημείο υλοποίησης της επένδυσης ανήκει στην περιοχή παρέμβασης της δράσης.

• Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας για έναν τουλάχιστον ενεργό ΚΑΔ επένδυσης. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει
εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

• Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά

• Να δεσμευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

• Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις με τις οποίες συναποτελούν ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)

• Να υποβάλλει μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση.

• Να πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. ΕΕ 1407/2013

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης:

• οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού

• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

• οι επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα)

Πρέπει να επιλέξεις κάτι για να συνεχίσεις

Επόμενο βήμα

Vasikes Proipotheseis

Βασικές προϋποθέσεις:

(βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης - ΠΕΑ, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017)

Πρέπει να επιλέξεις κάτι για να συνεχίσεις

Επόμενο βήμα

STOP (1)

Η νομική μορφή της επιχείρησης δεν είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμα.

Η επιχείρηση πρέπει να έχει πλήρως κλεισμένες τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019 (δωδεκάμηνης διάρκειας)

Η επιχείρηση πρέπει να έχει την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης

Η επιχείρηση πρέπει να κατατάσσεται σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης - ΠΕΑ, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017

Η επιχείρηση πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμα

Η επιχείρηση δε βρίσκεται εντός της περιοχής παρέμβασης

Αυτή η δραστηριότητα (ΚΑΔ) δεν είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμα.

Αν η επιχείρησή σου διαθέτει και κάποιον άλλο ΚΑΔ μπορείς να επιστρέψεις στο προηγούμενο βήμα και να τον εισάγεις.

Πρέπει να επιλέξεις κάτι για να συνεχίσεις

Επόμενο βήμα

START

Εφαρμογή πληροφόρησης
Μάθε αμέσως αν η επιχείρησή σου είναι επιλέξιμη στα πλαίσια της δράσης και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να έχεις!

Πρέπει να επιλέξεις κάτι για να συνεχίσεις

Επόμενο βήμα

Gia to sigekrimeno akinito exei oloklirothei kapio eksikonomo (1)

Για το συγκεκριμένο ακίνητο έχει ολοκληρωθεί κάποιος από τους προηγούμενους κύκλους (Α' ή Β') του Εξοικονομώ ΙI (2014-2020), κατόπιν δικής σου αίτησης ή άλλου συγκυρίου:

Πρέπει να επιλέξεις κάτι για να συνεχίσεις

Επόμενο βήμα

Final cost

Η επιχείρησή σου είναι αρχικά επιλέξιμη από το πρόγραμμα!

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

Κατέβασε τα δικαιολογητικά

Μάθε τι ποσοστό επιχορήγησης δικαιούσαι

0$

Αναζήτηση διαθέσιμων ραντεβού...

Calculation

Από τις κλεισμένες χρήσεις 2017, 2018, 2019 πόσες ήταν κερδοφόρες;

Σύμφωνα με τα EBITDA (ΚΠΤΦΑ) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Βάλε από 0 έως 3


Πόσος ήταν ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης στις χρήσεις 2018 και 2019;


Ποιο ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής είναι εξασφαλισμένο;

Για να βρεις το ποσοστό διαίρεσε το ποσό της εξασφαλισμένης ιδιωτικής συμμετοχής (ίδια κεφάλαια ή εξασφαλισμένος δανεισμός ή συνδυασμός των δύο) με το συνολικό ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής. Πολλαπλασίασε επί 100.


Πόσους μήνες λειτούργησε η επιχείρηση το 2019;


Πόσα έτη λειτουργεί η επιχείρηση;

Μέγιστη βαθμολογία για 10 έτη και άνω. Ελάχιστη βαθμολογία για 3 έτη και κάτω.

Βάλε από 3 έως 10


Η βαθμολογία της επιχείρησής σου με βάση τα παραπάνω κριτήρια είναι [total]
Πρέπει να επιλέξεις κάτι για να συνεχίσεις

Επόμενο βήμα

STOP (1)

Η νομική μορφή της επιχείρησης δεν είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμα.

Η επιχείρηση πρέπει να έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

Η επιχείρηση πρέπει να κατατάσσεται σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017

Η επιχείρηση πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμα.

Η επιχείρηση δεν βρίσκεται εντός της περιοχής ΟΧΕ ΣΒΑΑ της Αθήνας.

Η επιχείρηση δεν υπάγεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Πρέπει να επιλέξεις κάτι για να συνεχίσεις

Επόμενο βήμα

START

Εφαρμογή βαθμολογίας
Υπολόγισε εύκολα τη βαθμολογία που θα λάβει η αίτηση για την επιχείρησή σου στη δράση Athens Business Green Toolkit του Δήμου Αθηναίων!

Πρέπει να επιλέξεις κάτι για να συνεχίσεις

Επόμενο βήμα

Gia to sigekrimeno akinito exei oloklirothei kapio eksikonomo (1)

Για το συγκεκριμένο ακίνητο έχει ολοκληρωθεί κάποιος από τους προηγούμενους κύκλους (Α' ή Β') του Εξοικονομώ ΙI (2014-2020), κατόπιν δικής σου αίτησης ή άλλου συγκυρίου:

Πρέπει να επιλέξεις κάτι για να συνεχίσεις

Επόμενο βήμα

Final cost

Η επιχείρησή σου είναι αρχικά επιλέξιμη από το πρόγραμμα!

Η πολυκατοικία είναι αρχικά επιλέξιμη από το πρόγραμμα!

Τι πρέπει να προσέξεις:

• Πρέπει να γίνει αυτοψία από Μηχανικό για τυχόν αυθαιρεσίες

• Πρέπει να υπάρχει η συναίνεση τους ή η απαλλαγή τους από τα έξοδα, με τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων, οι οποίοι θα αναλάβουν να καλύψουν το μερίδιο των μη συναινούντων

• Πρέπει να προηγηθεί έκδοση ΑΦΜ πολυκατοικίας

• Πρέπει να προηγηθεί έκδοση ΑΦΜ πολυκατοικίας και τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένου με το ΑΦΜ

• Πρέπει να προηγηθεί απόφαση Γενικής Συνέλευσης

• Πρέπει να εκδοθεί ΠΕΑ. (Το ακίνητο είναι επιλέξιμο εφόσον καταταχθεί σε ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη).

• Πρέπει να εκδοθεί ΠΕΑ. (Η πολυκατοικία είναι επιλέξιμη εφόσον το συνολικό τμήμα της που χρησιμοποιείται για κατοικία καταταχθεί σε ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη).

• Το ακίνητο θα πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες μετά τις παρεμβάσεις.

• Το συνολικό τμήμα της πολυκατοικίας που χρησιμοποιείται ως κατοικία θα πρέπει να ανέβει τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες μετά τις παρεμβάσεις.

Το ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούσαι είναι 75%

Το ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούσαι είναι 65%

Το ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούσαι είναι 60%

Το ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούσαι είναι 55%

Το ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούσαι είναι 45%

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 70%

+10% Ενεργειακό premium για ακίνητα υπάρχουσας ενεργειακής κατηγορίας Η ή Ζ, εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β

+10% Ενεργειακό premium μόνο για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α (κοινόχρηστες σε σύνδεση με μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις) υπάρχουσας ενεργειακής κατηγορίας Η ή Ζ, εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

Δες τα διαθέσιμα ραντεβού

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η δράση Athens Business Green Toolkit;

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικού σχεδιασμού. Ως αποτέλεσμα επιδιώκεται να προκύψουν εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που θα καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, θα προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση στους χρήστες, θα ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας.

Σε ποιο σημείο της Αθήνας πρέπει να βρίσκεται η επιχείρησή μου για να μπορώ να υποβάλω αίτηση συμμετοχής στη δράση;

Μπορείς να μάθεις πολύ εύκολα! Χρησιμοποίησε την Smart Online εφαρμογή i-done | Athens Business Green Toolkit και σε λιγότερο από 2’ θα μάθεις αν η επιχείρησή σου βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης.

Ποιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Athens Business Green Toolkit;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ (Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) Δήμου Αθηναίων.

Ποιες επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγορία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων;

Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιο είναι το ύψος του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά επιχειρηματικό σχέδιο;

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 5.000€ έως 30.000€.

Πόσο είναι το ποσοστό επιχορήγησης;

Τα ποσοστά ενίσχυσης επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης, έχουν ως ακολούθως:

 • Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική): 80%
 • Ιδιωτική Συμμετοχή: 20%
Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι ΚΑΔ;

Μπορείς να μάθεις πολύ εύκολα! Χρησιμοποίησε την Smart Online εφαρμογή i-done | Athens Business Green Toolkit και σε λιγότερο από 2’ θα μάθεις αν η επιχείρησή σου βρίσκεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση;
 • Να δηλώσουν τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά εντός της περιοχής παρέμβασης της δράσης
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά τον σχετικό ΚΑΔ
 • Να έχει κλείσει η επιχείρηση τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Να κατατάσσονται σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης που έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017
 • Να λειτουργούν νόμιμα με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • Να έχουν την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης
Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες / παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δράσης;
 • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, κουφώματα / υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.)
 • Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για χρήση ψύξης /θέρμανσης χώρων, αλλά και την παραγωγική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού / ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.ά.)
 • Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού
 • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακούς ελέγχους πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος
 • Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001)
 • Σύμβουλος έργου
Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτησή μου;

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το διάστημα από 05/05/2021 έως και την καταληκτική ημερομηνία 06/08/2021.

Ποιες επιχειρήσεις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση;

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
 • Οι επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα)

 

Ποια είναι η προθεσμία ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων;

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Πώς μπορώ να καλύψω την ιδιωτική συμμετοχή;

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή δάνειο ή συνδυασμό και των δύο.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων;

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως π.χ. τα κέρδη και τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, την εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής και τον χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης.

Πώς μπορώ να υπολογίσω τη βαθμολογία μου;

Χρησιμοποίησε την Smart Online εφαρμογή i-done | Athens Business Green Toolkit και σε λιγότερο από 2’ θα μάθεις τη βαθμολογία της επιχείρησής σου.

Τι αναφέρει το Άρθρο 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017);

Οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής: α) τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν από τρεις διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο πράξεις επιβολής προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν από δύο διενεργηθέντες ελέγχους.

Τι προβλέπει ο κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013;
 • Το ανώτατο όριο χορήγησης ενισχύσεων de minimis ανέρχεται σε 200.00 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε κυλιόμενη βάση.
 • Η ενίσχυση υπολογίζεται σε επίπεδο “ενιαίας επιχείρησης”, εφόσον υπάρχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις
 • Ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να λαμβάνει ενισχύσεις άνω των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ποιες επιχειρήσεις αποτελούν “ενιαία επιχείρηση”;

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

 1. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης
 2. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης
 3. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας
 4. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Αιτήσεις χρηματοδότησης (επενδυτικές προτάσεις) υποβάλλονται έως και την 31η Οκτωβρίου 2021

small_c_popup.png

Εξοικονομώ Αυτονομώ 2021

Πληρωμή για την υπηρεσία Συμβούλου

Πληρωμή
Μετάβαση στο περιεχόμενο